ببخشيد

                               ديگران را ببخشيد

بي عقلي تهمت- خيانت و بي ادبي نشانه اي عدم بلوغ روحي انسان است

انسان نارس اي موارد را زياد دارد. شما انسان رسيده اي باشيد با سبك بالي بدون اينك قضاوت كنيم يا از اين حرفها ناراحت باشيم از كنار اينها رد بشيم اگر هواي دلتان ابري شد چشمهايتان باريد 

بگذاريد اين اشكها باران رحمت و ببخشش باشد برا انها ك نميدانند .

                    

                        شكار گرگها

روي تيغه اي برنده اي مقداري خون ميريزند و ان رو در قالب يخ قرار ميدهند و در طبيعت رها ميكند 

گرگ ميبيند يخ را ب طمع خون ليس ميزند- يخ رو تيغ كم كم اب ميشود و تيغه تيز زبان سرد و بي احساس گرگ ميبرد گرگ خون بيشتري ميبيند و ب تصور ايك شكار خوبي بيدا كرده بيشتر ليس ميزند

اما نميداند يا نمي خواهد بداند با اين حرص وصف ناشدني دارد خون خود را ميخورد انقدر از گرگها خون

ميرود تا ب دست خودشان كشته ميشوند و ن گلوله اي شليك ميشود ن نيزه اي

             اما گرگ با همه غرورش سرنگون مي شود

                  اما در اخر

شكست و نگرانيهايت را رها كن 

خاطراتت را قاب نكن ب ديوار دلت 

در جاده اي زندگي نگاهت ب عقب نباشد 

       زمين ميخوري

    زخم بر ميداري

از بي مهري كسي دلگير نشو 

ب محبت كسي دلگرم نشو

و هيچ كسي تو نمي شود بس خودت باش

     

            موندني راهشو بيدا ميكنه اما رفتني بهانشوبرچسبـهـ ـا : ،
بازدید:


♥ نوشته شده در ۱ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۳:۱۳:۲۹ توسط گلپري: نظرات (0)

[ ]

Design By : Bia2skin.ir